Expertise

Samenwerking

Door samen te werken zijn besparingen en andere voordelen te realiseren. Aanbestedende diensten die hun vraag bundelen, kunnen een scherpere prijs bedingen. Samen kan er meer druk worden uitgeoefend op leveranciers om zich aan (open) standaarden te conformeren in plaats van bedrijfseigen voorkeuren op te leggen. Onnodig maatwerk kan hierdoor worden voorkomen. Organisaties die informatie uitwisselen en kennis delen, vergroten hun effectiviteit en verminderen de afhankelijkheid van externe partijen. Wie zijn voor u de juiste partners en wat verbindt u met elkaar? Wat is de juiste samenwerkingsvorm? Hoe regelt u één en ander juridisch en organisatorisch?

Standaardisatie

Standaarden, en dan vooral open standaarden, dragen bij aan het vermogen van informatiesystemen om onderling gegevens uit te wisselen. Onafhankelijk van hun leverancier. Standaarden verlagen transactiekosten, beschermen de belangen van gebruikers en versnellen de diffusie van technologieën. Hoe stuurt u aan op toenemende adoptie, implementatie en gebruik van open standaarden? Of hoe ontwikkelt en beheert u een open standaard?

Hergebruik

Een ICT-toepassing die u in eigen beheer heeft ontwikkeld en zich heeft bewezen in de praktijk, kunt u beschikbaar stellen voor hergebruik door andere organisaties. Door samen met anderen richting te geven aan de verdere ontwikkeling van de ICT-toepassing en te delen in de kosten van doorontwikkeling en beheer, verbetert de kwaliteit van de toepassing en bespaart u op kosten. Hoe geeft u de samenwerking zo vorm, dat het beheer en de verdere ontwikkeling van de ICT-toepassing gedurende de levenscyclus worden zeker gesteld?

Organisatie en besturing

Uw werkprocessen zijn sterk afhankelijk van de ICT-toepassingen die deze ondersteunen. Eigendom, beheer en gebruik van deze ICT-toepassingen liggen lang niet altijd in dezelfde hand. Daarbij maken de ICT-toepassingen steeds vaker onderdeel uit van netwerken, waarbinnen gegevens worden uitgewisseld. Binnen uw organisatie en over de organisatiegrenzen heen. Ondertussen staan de ontwikkelingen in uw sector niet stil. Hoe richt u de organisatie en besturing van de ICT-functie zo in dat u beheerst met deze ontwikkelingen kunt meebewegen?

Verwerving

U kunt ervoor kiezen om taken zelf uit te voeren, hiervoor samenwerking te zoeken met anderen of de uitvoering geheel uit te besteden. Maar wat zijn de consequenties van een keuze voor zelf doen, samen doen of uitbesteden? En als u kiest voor samen doen of uitbesteden, welke partij of welke partijen passen dan bij u? En binnen welke kaders en onder welke voorwaarden dienen de taken te worden uitgevoerd om grip te (kunnen) houden?

DE SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE INNOVATIE MET ICT LIGT IN SAMENWERKING, STANDAARDISATIE EN HERGEBRUIK.

Rick van Rooijen